Αστικά και Τουριστικά Λεωφορεία

  • Εισαγωγές – Εξαγωγές
  • Σέρβις
  • Εμπόριο Ανταλλακτικών
    (Καινούρια και Μεταχειρισμένα)
  • Μηχανές
  • Σαζμάν
  • Άξονες
Μπορείτε να έχετε πλήρη εξυπηρέτηση βάσι της εκπαίδευσης και
πολυετούς τεχνικής μας πείρας. Το λεωφορείο είναι η
ειδικότητα μας.